Basic Package

  • Gujarati Sabji Gravy
  • Gujarati Sabji Dry
  • Farsan Fry
  • Farsan Boil
  • Puri/ Paratha
  • Rice
  • Kadhi/ Dal
  • Athanu/ Papad/ Salad